แสดงความยินดีนักศึกษารับรางวัลผลการเรียนดีเยี่ยม

 

ขอแสดงความยินดีกับนายสุพจน์ พูลคล้าย นักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลผลการเรียนดีเยี่ยม ด้วยเกรดเฉลี่ย 4.00