ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์  งิ้วทั่ง
คุณวุฒิ : วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์,
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ระบบฐานข้อมูลผู้เชียวชาญ