อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์  สุวรรณราช
คุณวุฒิ : วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์,
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ,
ปร.ด.เทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ระบบฐานข้อมูลผู้เชียวชาญ

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติกา สังขวดี
คุณวุฒิ : ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา,
กศ.บ.จิตวิทยาการแนะแนว, กศ.ม.จิตวิทยาการแนะแนว,
ปร.ด.เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ระบบฐานข้อมูลผู้เชียวชาญ

 

อาจารย์รติวัฒน์ ปารีศรี  
คุณวุฒิ : 
วท.บ.ศาสตร์คอมพิวเตอร์,
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ระบบฐานข้อมูลผู้เชียวชาญ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์พิชญ์  เลิศเจริญวุฒา
คุณวุฒิ : วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์,
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ระบบฐานข้อมูลผู้เชียวชาญ

อาจารย์ภวัต ฉิมเล็ก
คุณวุฒิ : 
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์,
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ระบบฐานข้อมูลผู้เชียวชาญ

อาจารย์ธงรบ อักษร
คุณวุฒิ : 
ค.บ./ปทส.ครูเทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร,
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ระบบฐานข้อมูลผู้เชียวชาญ

อาจารย์ศุภชัย คนเที่ยง
คุณวุฒิ : 
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์,
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ระบบฐานข้อมูลผู้เชียวชาญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวินี  อินทร์ทอง
คุณวุฒิ : 
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์,
วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ระบบฐานข้อมูลผู้เชียวชาญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์  งิ้วทั่ง
คุณวุฒิ : วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์,
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ระบบฐานข้อมูลผู้เชียวชาญ

อาจารย์ธนพงศ์ นิตยะประภา
คุณวุฒิ : วท.บ.เทคโนโลยีสารสน,
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ระบบฐานข้อมูลผู้เชียวชาญ

   
   

 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

นายพงศธร ต่ายทอง 
ตำแหน่ง : 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับ : ปฏิบัติการ
คุณวุฒิ : วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ระบบฐานข้อมูลผู้เชียวชาญ