นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

นายพงศธร ต่ายทอง 
ตำแหน่ง : 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับ : ปฏิบัติการ
คุณวุฒิ : วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ระบบฐานข้อมูลผู้เชียวชาญ