ที่อยู่:
ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว)
156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
E-mail : it@psru.ac.th, phongsatorn.t@psru.ac.th
โทรศัพท์:
0-5526-7054 ต่อ : 9441 , 9443 , 9450
โทรสาร:
0-5526-7054
ส่งอีเมล